Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy
Y-tunnus 2682263-5
Sinimäentie 10
02630 Espoo
Puhelin 044 981 0523
Sähköposti info[a]adultia.fi

2 Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tommi Haaja
Sinimäentie 10
02630 Espoo
Puhelin 044 981 0523
Sähköposti info[a]adultia.fi

3 Rekisterin nimi

Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy:n tekijänoikeusloukkausten selvittämis- ja korvausrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy käsittelee henkilötietoja toimeksiantajiensa tekijän- ja lähioikeuksien suojaamiseksi ja valvomiseksi. Mainittujen oikeuksien loukkaamistapauksissa valmistellaan ja toteutetaan oikeudellisia vaatimuksia, sovintoja ja prosesseja. Henkilötietojen käsittelyn avulla myös valvotaan saatavia sekä pyritään ehkäisemään että lopettamaan tekijän- ja lähioikeuksien loukkaaminen. Henkilötietolain neljännessä luvussa selostettuihin erityisiin tarkoituksiin tietoja ei käytetä eikä luovuteta.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

- päätöksen tai tuomion yksilöintitiedot (asiaa käsitellyt tuomioistuin, tuomion numero, antopäivä jne.);

- liittymän haltijan nimi ja yhteystiedot sekä mahdolliset erilliset tilaaja- ja laskutustiedot yhteystietoineen;

- tiedot laittomasti jaetun teoksen nimestä, tiedostonimestä sekä sellaisten parvien tunnukset (swarm hash), joissa oikeudenhaltijoiden teosta on laittomasti jaettu;

- tiedot loukkauksen tai vaatimuksen johdosta tehdyistä yhteydenotoista (kirjeen/puhelun/sähköpostin tms. päiväys, vastaanottajat yms. tiedot);

- sovinnon päivämäärä ja sisältö (hyvityksen määrä ja eräpäivä);

- IP-osoite, jota käytetään tekijänoikeudella suojatun aineiston jakamiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa;

- muut IP-osoite-/loki-/tekniset tiedot (milloin IP-osoitetta on käytetty yllä kuvatun mukaisesti, teleoperaattoritiedot, lokitiedot laittomasta jakotapahtumasta jne.);

- viranomaiselle luovutetut tiedot oikeudenloukkauksen selvittämiseksi;

- tuomitun hyvityksen määrä ja eräpäivä, vastaavasti tuomittu rangaistus ja tuomitut kulut;

- saatavaa koskevan mahdollisen ulosottopäätöksen tiedot;

- muu oikeudenloukkauksen selvittämisen, korvauksen vaatimisen tai perimisen kannalta tarpeellinen tieto.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy:n säännönmukaisia tietolähteitä ovat avoimet tietoverkot ja näissä käyttäjien saataville asettamat julkiset tiedot; tuomioistuinten tuomiot, päätökset ja määräykset; muitten viranomaisten päätökset tai rekisteröidyn kanssa tehdyt sovinnot. Laittoman tiedostojen jakamisen tiedot saadaan oikeudenhaltijalta, tämän alihankkijalta tai teleoperaattorilta, jonka markkinaoikeus velvoittaa antamaan tiedot.

7 Tietojen luovutus

Henkilötietoja käsitellään vain Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) alueella. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kaikkia tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille tutkintapyynnön yhteydessä. Sivullisille ei säännönmukaisesti luovuteta muita tietoja kuin IP-osoitetietoja. IP-tietoja (IP-osoite, päivämäärä, kellonaika jne.) luovutetaan tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisissa hakemuksissa asianomaiselle tuomioistuimelle. Tuomioistuimen ratkaisuihin kirjatut IP-tiedot voidaan luovuttaa poistamatta niitä ratkaisusta.
 
8 Rekisterin suojaus

Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy järjestää rekisterin tietojen suojauksen yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Adultia estää teknisin ja muiden ratkaisujen avulla laittoman pääsyn sähköisiin ja muihin tietojärjestelmiin. Vain asiallisen tarpeen ja käyttöoikeuden omaavilla Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy:n henkilöstöön kuuluvilla on oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Henkilörekisteri suojataan muun ohella henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoja käsittelevillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää yhteyshenkilölle, ja sen on oltava kirjallinen. Tarkastusoikeuden rajoitus: Rekisterinpitäjä ei kykene yhdistämään IP-osoitteita yksittäisiin luonnollisiin henkilöihin ilman esitutkintaviranomaisen toimenpiteitä tai tuomioistuimen antamaa määräystä. Rekisterinpitäjä ei pysty vastaamaan tiedusteluihin IP-osoitteista tai muista tiedoista jonkun henkilön osalta, ennen kuin rekisterinpitäjällä on IP-osoitteiden haltijoiden yhteystiedot teleoperaattorilta. Teleyhtiö luovuttaa tiedot tuomioistuinpäätöksen velvoittamana.

10 Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tietoja poistetaan oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Korjausvaatimus tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhteyshenkilölle. Korjausvaatimuksessa on yksilöitävä korjattavat tiedot. Korjausoikeuden rajoitus: Rekisterinpitäjä ei pysty ilman tuomioistuimen päätöstä, jolla teleoperaattori velvoitetaan ilmaisemaan liittymänhaltijan yhteystiedot, tarkastamaan tietoja.