Yhteystiedot

Soita tai lähetä sähköpostia, tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Tekijänoikeusvalvonta Adultia / Lakitoimisto Kirjainen Oy, Y-tunnus 2682263-5, PL 10, 01601 Vantaa, puhelin 050 556 8138, sähköposti info[a]adultia.fi

2 Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Tommi Haaja
Puhelin 050 556 8138, sähköposti info[a]adultia.fi

3 Rekisterin nimi

Tekijänoikeusvalvonta Adultian tekijänoikeusloukkausten selvittämis- ja korvausrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tekijänoikeusvalvonta Adultia käsittelee henkilötietoja toimeksiantajiensa tekijän- ja lähioikeuksien suojaamiseksi ja valvomiseksi. Mainittujen oikeuksien loukkaamistapauksissa valmistellaan ja toteutetaan oikeudellisia vaatimuksia, sovintoja ja prosesseja. Henkilötietojen käsittelyn avulla myös valvotaan saatavia sekä pyritään ehkäisemään että lopettamaan tekijän- ja lähioikeuksien loukkaaminen.

5 Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
- päätöksen tai tuomion yksilöintitiedot (asiaa käsitellyt tuomioistuin, tuomion numero, antopäivä jne.);
- liittymän haltijan nimi ja yhteystiedot sekä mahdolliset erilliset tilaaja- ja laskutustiedot yhteystietoineen;
- tiedot laittomasti jaetun teoksen nimestä, tiedostonimestä sekä sellaisten parvien tunnukset (swarm hash), joissa oikeudenhaltijoiden teosta on laittomasti jaettu;
- tiedot loukkauksen tai vaatimuksen johdosta tehdyistä yhteydenotoista (kirjeen/puhelun/sähköpostin tms. päiväys, vastaanottajat yms. tiedot);
- sovinnon päivämäärä ja sisältö (hyvityksen määrä ja eräpäivä);
- IP-osoite, jota käytetään tekijänoikeudella suojatun aineiston jakamiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa;
- muut IP-osoite-/loki-/tekniset tiedot (milloin IP-osoitetta on käytetty yllä kuvatun mukaisesti, teleoperaattoritiedot, lokitiedot laittomasta jakotapahtumasta jne.);
- viranomaiselle luovutetut tiedot oikeudenloukkauksen selvittämiseksi;
- tuomitun hyvityksen määrä ja eräpäivä, vastaavasti tuomittu rangaistus ja tuomitut kulut;
- saatavaa koskevan mahdollisen ulosottopäätöksen tiedot;
- muu oikeudenloukkauksen selvittämisen, korvauksen vaatimisen tai perimisen kannalta tarpeellinen tieto.

Tekijänoikeusvalvonta Adultian säännönmukaisia tietolähteitä ovat avoimet tietoverkot ja näissä käyttäjien saataville asettamat julkiset tiedot; tuomioistuinten tuomiot, päätökset ja määräykset; muitten viranomaisten päätökset tai rekisteröidyn kanssa tehdyt sovinnot. Laittoman tiedostojen jakamisen tiedot saadaan oikeudenhaltijalta, tämän alihankkijalta tai teleoperaattorilta, jonka markkinaoikeus velvoittaa antamaan tiedot.

6 Tietojen luovutus

Henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin (EU) alueella, Euroopan talousalueen (ETA) alueella tai Sveitsissä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n, ETA:n ja Sveitsin ulkopuolelle. Tietoja siirretään Sveitsiin tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisen komission päätöksen perusteella. Kaikkia tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille tutkintapyynnön yhteydessä. Sivullisille ei säännönmukaisesti luovuteta muita tietoja kuin IP-osoitetietoja. IP-tietoja (IP-osoite, päivämäärä, kellonaika jne.) luovutetaan tekijänoikeuslain 60 a pykälän mukaisissa hakemuksissa asianomaiselle tuomioistuimelle. Jos valvonta-asiassa tehdään teknisiä lisätutkimuksia muun kuin rekisterinpitäjän toimesta, henkilötiedot muutetaan mahdollisuuksien mukaan tunnistamattomiksi. Tuomioistuimen ratkaisuihin kirjatut IP-tiedot voidaan luovuttaa poistamatta niitä ratkaisusta.

7 Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään toimeksiannon toteuttamiseksi erilaisia aikoja. Kirjanpitolainsäädännön mukaan oleellisia tietoja säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Velan vanhentumislain (15.8.2003/728) mukaisesti saatava vanhenee kolmessa, kymmenessä tai 20 vuodessa riippuen saatavan perusteesta. Saatavan vanhentuminen voidaan katkaista. Jos oikeudenloukkauksessa solmitaan sopimus suorituksista, tietoja säilytetään kokonaan sovitun asian jälkeen yksi vuosi mahdollisen jatkoselvittelytarpeen takia.

8 Rekisterin tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tekijänoikeusvalvonta Adultia järjestää rekisterin tietojen suojauksen yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Adultia estää teknisin ja muiden ratkaisujen avulla laittoman pääsyn sähköisiin ja muihin tietojärjestelmiin. Vain asiallisen tarpeen ja käyttöoikeuden omaavilla Tekijänoikeusvalvonta Adultian henkilöstöön kuuluvilla on oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Henkilörekisteri suojataan muun ohella henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoja käsittelevillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto.


Tekijänoikeusvalvonta Adultia, PL 10, 01601 Vantaa, Finland, Europe

Vastaamme puheluihin
maanantai-perjantai 10:00-12:00

050 556 8138

info[a]adultia.fi